Elias Tapper är en av grundarna av Fortify Security, som har säkerhetsskyddet som sin kärna.

– Vi arbetar över hela spektrumet för att stärka och skydda samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet samt totalförsvaret i övrigt. Vi måste säkerställa att Sverige kan fortsätta att fungera som en trygg och säker nation samt ytterst Sveriges fortlevnad som självständig nation, säger han.

Säkerhetsskydd är en viktig del i det svenska totalförsvaret och syftar till att bland annat skydda vårt samhälles grundläggande infrastruktur, ekonomi, kritiska system och information mot exempelvis spionage, sabotage och terrorism. Detta handlar till stor del om att skydda anläggningar, funktioner och informationssystem som är kritiska för dessa grundläggande strukturer. Detta är något som Elias Tapper, menar inte bara kräver både nya arbets- och tankesätt, utan även implementering av säkerhetsskyddsåtgärder, särskilt med tanke på hur centralt outsourcing och digitalisering har blivit i svenska samhället.

– Säkerhet är en avgörande fråga för alla samhällen och att bygga upp totalförsvaret igen kräver mer än att dra fram gamla pärmar. Sveriges förutsättningar har förändrats och samhället ser annorlunda ut i dag, därför grundade vi Fortify. Genom att genomföra en säkerhetsskyddsanalys av kunder vars arbete är samhällsviktigt och ibland samhällskritiskt, alltså har en betydelse för totalförsvaret, bedömer vi om våra kunder är viktiga för Sveriges säkerhet. Om svaret är ja så hjälper vi kunderna att ta fram rätt åtgärder för att uppnå rätt nivå av säkerhetsskydd. Vår grundtanke är att arbeta för att göra oss själva arbetslösa, och att kunden ska kunna klara att göra detta själva för att det ska bli en långsiktig lösning.

För vissa verksamheter är det inte alltid tydligt om de bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller inte. I sådana fall behöver man utreda och genomföra en säkerhetsskyddsanalys. Om verksamheten kommer fram till att ingen säkerhetskänslig verksamhet bedrivs bör slutsatserna trots det ändå dokumenteras så att det är spårbart och tydligt framöver. Om det visar sig att verksamheten faktiskt kräver säkerhetsskydd är själva säkerhetsskyddsanalysen grunden för det fortsatta säkerhetsskyddsarbetet.  Att inte ha en analys i grunden för säkerhetsskyddsarbetet är helt bakvänt, för hur vet man då vilka åtgärder som man ska vidta för att nå rätt nivå på säkerhetsskyddet? Att börja med att vidta åtgärder innan analysen kan bli både kostsamt samt helt verkningslöst.

Skydd av uppgifter och verksamheter mot antagonistiska hot

Fortify arbetar inom hela spektrumet av säkerhet. Åtgärderna besår i regel av tre huvudsakliga delar: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet.

Inom området personalsäkerhet hjälper Fortify sina kunder med att utföra bakgrundskontroller, utbilda personalen i säkerhet, och hjälpa till med säkerhetsprövning.  Personalsäkerhetsarbetet ska förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Personalsäkerhet ska dessutom säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskyddet. Det är ett område som har fått rätt stor uppmärksamhet på sista tiden bland annat på grund av de så kallade spionbröderna i Uppsala som nyligen fick sina straff. När det gäller fysisk säkerhet handlar det om att skydda både byggnader och infrastruktur mot sabotage och annan åverkan; något som inkluderar fysiska säkerhetsåtgärder, men även att arbeta med skyddsobjekt. Inom informationssäkerhet hjälper de kunder att skydda sin information, och sina system från obehörig åtkomst, exempelvis genom att säkra it-nätverk och genomföra säkerhetskontroller samt att ta fram klassificeringssystem.

”En daglig kamp att skydda Sverige”

Medarbetarna i säkerhetsföretaget har både försvarsmaktsnära och polisiär bakgrund och Elias konstaterar att styrkan i dessa spridda kompetenser lägger grunden för deras långa och praktiskt beprövade erfarenhet av säkerhet och skydd. Han har själv arbetat på FRA och säger att det är en daglig kamp att skydda Sveriges säkerhet.

– Vi har inte läst om samhällsskydd i en bok utan fysiskt blivit prövade och utsatta för svåra situationer och incidenter. Vi har arbetat i sammanhang som kontrolleras av både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, vilket har ställt enorma krav på den kunskap som vi nu tar med till våra kunder.

Fortify är främst nischade på att hjälpa stora samhällskritiska verksamheter, men hjälper också mindre kunder och samarbetar med andra företag för att kanalisera rätt hjälp på rätt sätt.

– Vi jobbar bland annat med säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, NIS och totalförsvarsplanering. Vi stöttar med att stärka

skyddsnivån, skydda samhällsviktiga verksamheter och bidra till Sveriges säkerhet. Vi är stolta över att jobba för Sverige.